Voorwaarden

       
Artikel 1 – DEFINITIES EN TOEPASSELIJKHEID  
  1. In deze voorwaarden wordt verstaan onder:  
    a.     Afnemer: iedere rechtspersoon en natuurlijke persoon, die handelt in de uitoefening van een beroep of bedrijf, en met wie 11teamsports een overeenkomst aangaat of aan wie 11teamsports een aanbod (daartoe) doet;  
    b.     Dag: kalenderdag;  
    c.      11teamsports: de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid 100% Football B.V., gevestigd en kantoorhoudende aan de Tweelingenlaan 37 te (7324 AP) Apeldoorn en ingeschreven in het Handelsregister van de Kamer van Koophandel onder nummer 08073361;  
    d.     Overeenkomst: iedere overeenkomst die tussen 11teamsports en de Afnemer tot stand komt, elke wijziging daarvan of aanvulling daarop, alsmede elk aanbod daartoe en alle andere (rechts)handelingen ter voorbereiding en ter uitvoering van die overeenkomst;  
    e.     Product: ieder door 11teamsports aangeboden, geleverde of te leveren zaak of dienst;  
    f.      Voorwaarden: deze algemene voorwaarden.  
  2.     Deze Voorwaarden zijn exclusief van toepassing op iedere aanbieding, offerte en overeenkomst tussen 11teamsports en de Afnemer. Van het in deze Voorwaarden bepaalde kan slechts schriftelijk worden afgeweken, in welk geval de overige bepalingen onverkort van kracht blijven.  
  3.     De toepasselijkheid van (eventuele) algemene voorwaarden die de Afnemer hanteert, wordt afgewezen. Deze zijn dus niet van toepassing op de Overeenkomst, tenzij 11teamsports schriftelijk daarmee instemt.  
  4.     Indien één of meerdere bepalingen in de Overeenkomst of in deze voorwaarden op enig moment ongeldig, nietig of om enige andere reden niet afdwingbaar zou(den) zijn, dan blijven de overige bepalingen onverminderd van kracht. In dat geval zullen partijen al het mogelijke in het werk stellen om (een) nieuwe bepaling(en) overeen te komen, waarmee – zoveel als mogelijk is – hetzelfde rechtsgevolg wordt bereikt als met de ongeldige c.q. niet-afdwingbare bepaling(en) zou zijn bereikt.  
  5.     11teamsports behoudt zich het recht voor om deze Voorwaarden op elk moment te wijzigen en/of aan te vullen. 11teamsports zal de Afnemer binnen een termijn van 14 dagen na de wijziging van de Voorwaarden informeren over de gewijzigde Voorwaarden. De gewijzigde Voorwaarden zijn bindend vanaf de aangegeven ingangsdatum.  

Artikel 2 – OFFERTES EN AANBIEDINGEN
 
  1.     Ieder aanbod van 11teamsports is vrijblijvend, tenzij schriftelijk een termijn voor aanvaarding is gesteld. Een aanbod van 11teamsports kan slechts schriftelijk worden aanvaard. Een offerte of aanbieding vervalt automatisch indien het Product waarop het aanbod betrekking heeft niet meer beschikbaar is.  
  2.     Een offerte of een aanbieding is een eenmalig aanbod, waaraan geen rechten kunnen worden ontleend voor toekomstige overeenkomsten.  
  3.     Kennelijke fouten of vergissingen in het aanbod binden 11teamsports niet.  
  4.     Tenzij  anders aangegeven, zijn de in een offerte, aanbieding of ander aanbod vermelde prijzen exclusief BTW en exclusief andere heffingen van overheidswege, en exclusief eventuele in het kader van de overeenkomst te maken kosten, waaronder begrepen verzend- en administratiekosten.  
  5.     Indien de aanvaarding (al dan niet op ondergeschikte punten) afwijkt van het aanbod van 11teamsports, dan is 11teamsports daaraan niet gebonden.  
  6.     11teamsports behoudt zich het recht voor om opdrachten en bestellingen zonder opgave van redenen te weigeren.  

Artikel 3 – PRIJZEN
 
  1.     De vermelde prijzen voor de aangeboden Producten zijn in euro’s, exclusief BTW en exclusief handlings- en verzendkosten, bedrukkingskosten, eventuele belastingen of andere heffingen, tenzij anders vermeld of schriftelijk overeengekomen.  
  2.     Voor een order die €75,00 of meer bedraagt  worden geen verzendkosten berekend. Voor orders onder €75 wordt €4,95 euro berekend, waarvan alleen afgeweken kan worden als anders wordt aangegeven op 11teamsports.nl of indien daartoe een schriftelijke toezegging van 11teamsports is ontvangen.  
  3.     Prijsverhogingen binnen drie maanden na de totstandkoming van de Overeenkomst zijn alleen toegestaan conform (wijzigingen in) de CPI Index of indien de verhoging het gevolg is van wettelijke regelingen of bepalingen.  
  4.     11teamsports behoudt zich het recht voor om vanaf drie maanden na de totstandkoming van de Overeenkomst de prijzen van (aangeboden) Producten te wijzigen, in het bijzonder wanneer dat op grond van (wettelijke) voorschriften noodzakelijk is.  
  5.     Als op een aanbod een bepaalde termijn van toepassing is, worden de prijzen van de aangeboden Producten gedurende die termijn niet verhoogd, behoudens prijswijzigingen als gevolg van veranderingen in Btw-tarieven.     

Artikel 4 – BETALING EN INCASSOKOSTEN
 
  1.     Tenzij anders is overeengekomen, dient de Afnemer de aan 11teamsports verschuldigde bedragen binnen 30 dagen   na het plaatsen van een bestelling of order te voldoen op het door 11teamsports opgegeven rekeningnummer.  
  2.     11teamsports is gerechtigd om per levering c.q. bestelling te factureren en om de betalingstermijn op ieder moment eenzijdig te wijzigen, inclusief het verlangen van een betaling vooraf.  
  3.     Bij overschrijding van de betalingstermijn is de Afnemer aan 11teamsports een rentevergoeding verschuldigd van 1% (zegge: één procent) per vier weken, tenzij de wettelijke handelsrente hoger is, in welk geval de Afnemer de wettelijke handelsrente verschuldigd is. De rente over het opeisbare bedrag wordt berekend vanaf het moment dat de Afnemer in verzuim is tot en met het moment van voldoening van het volledig verschuldigde bedrag. Tevens wordt bij overschrijding van de betalingstermijn het verschuldigde bedrag verhoogd met een forfaitaire vergoeding van 15% van dat bedrag met een minimum van € 50,00, onverminderd het recht van 11teamsports om de vergoeding van de daadwerkelijk geleden schade en gemaakte kosten te eisen.  
  4.     11teamsports behoudt zich het recht voor om elk bedrag dat zij op enig moment aan de Afnemer verschuldigd is, te verrekenen met elk bedrag dat 11teamsports van de Afnemer te vorderen heeft uit hoofde van welke verbintenis dan ook. De    Afnemer is nimmer gerechtigd tot verrekening van het door hem aan 11teamsports verschuldigde.  
  5.     Bezwaren tegen de hoogte van een factuur schorten de betalingsverplichting niet op.  
  6.     De Afnemer is verplicht om onjuistheden in verstrekte of vermelde betaalgegevens onverwijld aan 11teamsports te melden.  
  7.     Indien de Afnemer in verzuim is voor wat betreft de (tijdige) nakoming van zijn verplichtingen, komen alle kosten die 11teamsports moet maken ter verkrijgen van de voldoening van de hoofdsom en rente voor rekening van de Afnemer, waaronder in ieder geval begrepen alle (buiten)gerechtelijke kosten en alle daadwerkelijk gemaakte juridische kosten, zoals de kosten van (het inschakelen van) een advocaat of een andere externe (juridisch) deskundige.  
  8.     11teamsports kan op elk moment ertoe besluiten om – binnen de toepasselijke wettelijke kaders – te onderzoeken of de Afnemer aan zijn betalingsverplichting(en) kan voldoen. De Afnemer is verplicht om hieraan mee te werken en om op eerste verzoek volledige en juiste informatie aan 11teamsports te verstrekken over alle feiten en factoren, die van belang zijn voor een gedegen behoordeling van de kredietwaardigheid van de Afnemer. 11teamsports behoudt zich het recht voor om op basis van deze beoordeling opdrachten en bestellingen te weigeren, of om aanvullende voorwaarden op te leggen aan de Afnemer, zoals het stellen van zekerheden en (bank)garanties.  
  9.     De Afnemer dient 11teamsports tijdig te informeren bij een wijziging in de rechtsvorm, opzet, groepsstructuur, organisatie en/of financiële positie van (de onderneming van) de Afnemer, indien die wijziging van invloed kan zijn op de beslissing van 11teamsports om op rekening te leveren.  
  10.  11teamsports behoudt zich het recht voor om (de voorwaarden voor) kredieten en betalingen achteraf op rekening te allen tijde zonder opgave van rekening te wijzigen of in te trekken.  

Artikel 5 – EIGENDOMSVOORBEHOUD
 
  1.     Alle door 11teamsports aan de Afnemer geleverde Producten blijven eigendom van 11teamsports totdat de Afnemer alle verplichtingen uit alle met 11teamsports gesloten overeenkomst(en) deugdelijk en volledig is nagekomen. Daaronder is mede begrepen (de voldoening van) de koopsom, eventuele verschuldigde toeslagen, rente, belastingen, kosten en/of (schade)vergoedingen.  
  2.     Door 11teamsports geleverde Producten, die op grond van lid 1 onder het eigendomsvoorbehoud vallen, mogen niet worden doorverkocht en mogen ook niet als betaal- of ruilmiddel worden gebruikt. De Afnemer is niet bevoegd om de onder het eigendomsvoorbehoud vallende Producten te verpanden of op andere wijze te bezwaren dan wel te gebruiken als zekerheidsstelling.  
  3.     De Afnemer dient steeds al hetgeen te doen dat redelijkerwijs van hem verwacht mag worden om de eigendomsrechten van 11teamsports te waarborgen. Dit betekent onder meer dat de Afnemer de geleverde Producten zodanig zal bewaren, dat deze Producten in goede staat blijven verkeren en duidelijk herkenbaar zijn en blijven als eigendom van 11teamsports. Eventuele herkenningstekens op (de verpakking van) geleverde Producten zal de Afnemer niet verwijderen, beschadigen of onduidelijk maken.  
  4.     Indien derden beslag (willen) leggen op de onder eigendomsvoorbehoud geleverde Producten dan wel rechten daarop willen vestigen of doen gelden, dan is de Afnemer verplicht om 11teamsports onverwijld daarvan op de hoogte te stellen. Zodra dit zich voordoet, zal de Afnemer 11teamsports eveneens onverwijld informeren over (een aanvraag tot) zijn faillissement of surseance van betaling.  
  5.     In het geval 11teamsports haar eigendomsrechten op geleverde Producten wil uitoefenen, geeft de Afnemer bij voorbaat onvoorwaardelijke en niet herroepelijke toestemming aan  11teamsports om alle plaatsen te betreden, waar de Producten van 11teamsports zich kunnen bevinden en om die Producten terug te nemen. Deze toestemming geldt ook voor door 11teamsports daartoe aan te wijzen derden.  
  6.     De Afnemer verplicht zich om de onder eigendomsvoorbehoud geleverde Producten te verzekeren en verzekerd te houden tegen brand, ontploffings- en waterschade alsmede tegen diefstal. Ook is de Afnemer verplicht om de polis van deze verzekering op eerste verzoek aan 11teamsports ter inzage te geven. Bij een eventuele uitkering door de verzekeraar is 11teamsports gerechtigd tot deze penningen. De Afnemer verbindt zich jegens 11teamsports bij voorbaat ertoe om zijn medewerking te verlenen aan al hetgeen in dit kader nodig of wenselijk mocht (blijken te) zijn.  

Artikel 6 – LEVERING EN UITVOERING
 
  1.     11teamsports zal de nodige zorgvuldigheid in acht nemen bij de levering van Producten. Als plaats van levering geldt het vestigingsadres van de Afnemer, zoals dat is vermeld in het handelsregister van de Kamer van Koophandel.  
  2.     11teamsports streeft ernaar om gekochte Producten – al dan niet op bestelling – binnen 30 dagen    na de koop te leveren. Indien de levering van de Producten niet binnen 60 dagen na de koop kan plaatsvinden, dan ontvangt de Afnemer hiervan bericht en heeft hij het recht om de aankoop van de betreffende Producten kosteloos te annuleren. De termijnen in dit artikel zijn niet van toepassing op de levering van Producten, die naar wens van de koper moeten worden aangepast (o.a. met bedrukking).  
  3.     Indien de levering van een besteld Product onmogelijk blijkt te zijn, is 11teamsports gerechtigd om een vervangend soortgelijk  Product van soortgelijke kwaliteit te leveren.  
  4.     De Afnemer is verplicht het geleverde te inspecteren op gebreken direct na het moment dat de producten hem ter beschikking zijn gesteld. Daarbij behoort de Afnemer te onderzoeken of kwaliteit en/of kwantiteit overeenstemt met hetgeen is overeengekomen.  
  5.     Zichtbare gebreken dienen binnen 5 werkdagen na levering schriftelijk aan 11teamsports te worden gemeld. Niet zichtbare gebreken dienen binnen 5 werkdagen na ontdekking daarvan aan 11teamsports te worden gemeld. Dit op straffe van verval van het recht van deze klachten. Bij de melding moet het gebrek zo gedetailleerd mogelijk worden omschreven. De Afnemer stelt 11teamsports in de gelegenheid de klacht en het betreffende Product te (doen) onderzoeken.  
  6.     Een klacht schort de betalingsverplichting niet op. Indien de Afnemer geen tijdige melding doet in de zin van dit artikel, worden de geleverde Producten geacht te zijn aanvaard door de Afnemer. Indien van een gebrek later melding wordt gemaakt, dan komt de Afnemer geen recht meer toe op herstel, vervanging of schadeloosstelling.  
  7.     Indien een klacht gegrond is, zal 11teamsports zorgen voor herstel van het gebrekkige Product of de vervanging daarvan. Indien een klacht ongegrond blijkt te zijn, komen de daardoor ontstane kosten, daaronder begrepen de onderzoekskosten, integraal voor rekening van de Afnemer.  
  8.     De toepasselijkheid van de bepalingen in boek 7 van het Burgerlijk Wetboek wordt uitdrukkelijk uitgesloten.  

Artikel 7 – AANSPRAKELIJKHEID
 
  1.     Indien 11teamsports tekortschiet in de nakoming van de Overeenkomst, dan is de aansprakelijkheid van 11teamsports beperkt tot hetgeen in deze bepaling is geregeld.  
  2.     11teamsports is alleen aansprakelijk voor directe schade. Aansprakelijkheid voor indirecte schade, waaronder in ieder geval begrepen gederfde winst, gevolgschade, gemiste besparingen, schade door bedrijfsstagnatie en verlies van goodwill, reputatie,  handel en contracten, is uitgesloten. Dit geldt ongeacht of deze vorderingen zijn gebaseerd op wanprestatie, onrechtmatige daad of een andere grond.  
  3.     Iedere aansprakelijkheid van 11teamsports voor directe schade van de Afnemer, uit welke hoofde dan ook, is per gebeurtenis beperkt tot het factuurbedrag van de Producten, waarop de aansprakelijkheid betrekking heeft. Een samenhangende reeks van gebeurtenissen wordt hierbij als één gebeurtenis aangemerkt. Indien een verzekeraar van 11teamsports in het voorkomende geval een bedrag uitkeert, is de aansprakelijkheid van 11teamsports beperkt tot het uitgekeerde bedrag.  
  4.     Indien de schade of het ontstaan daarvan verband houdt met door de Afnemer onjuist of onvolledig verstrekte gegevens, is 11teamsports voor deze schade, van welke aard dan ook, niet aansprakelijk.  
  5.     Aansprakelijkheid voor schade, waartegen de Afnemer is verzekerd, wordt te allen tijde door 11teamsports uitgesloten.  
  6.     De in dit artikel opgenomen beperkingen van de aansprakelijkheid gelden niet indien de schade te wijten is aan opzet of grove schuld van 11teamsports of diens ondergeschikten.  

Artikel 8 – VRIJWARING
 
  1.     De Afnemer vrijwaart 11teamsports voor alle aanspraken van derden, die in verband met de uitvoering van de Overeenkomst schade lijden en voor welke schade de aansprakelijkheid van 11teamsports onder de voorwaarden in het vorige artikel zou zijn beperkt.  
  2.     Indien 11teamsports door derden mocht worden aangesproken, dan is de Afnemer gehouden om 11teamsports zowel buiten als in rechte bij te staan en onverwijld al hetgeen te doen dat  van hem in dat geval mag verwacht mag worden. In het bijzonder verstrekt de Afnemer op eerste verzoek alle gegevens en informatie, waarbij 11teamsports belang kan hebben om haar rechtspositie te bepalen dan wel om zich te verweren tegen aanspraken van derden.  

Artikel 9 – OPZEGGING 
 
  1.     Indien de Overeenkomst voor een bepaalde tijd is aangegaan, dan kan de Overeenkomst slechts tussentijds worden opgezegd door een partij in het geval de ander failleert, surseance van betaling aanvraagt dan wel ontbonden of geliquideerd wordt.  

Artikel 10 – OVERMACHT
 
  1.     11teamsports is niet gehouden tot het nakomen van enige verplichting jegens de afnemer indien hij daartoe gehinderd wordt door een omstandigheid, die niet te wijten is aan haar schuld en die noch krachtens de wet, een rechtshandeling of in het verkeer geldende opvattingen voor haar rekening komt.  
  2.     Onder overmacht in deze Voorwaarden wordt verstaan alle van buiten komende oorzaken, voorzien en niet voorzien, waarop 11teamsports geen invloed kan uitoefenen en waardoor 11teamsports niet in staat is om haar verplichtingen na te komen. 11teamsports heeft ook het recht om zich op overmacht te beroepen indien deze van buiten komende oorzaak intreedt nadat 11teamsports haar verbintenis had moeten nakomen.  
  3.     11teamsports kan gedurende de periode van overmacht de verplichtingen uit de Overeenkomst opschorten. Indien deze periode langer duurt dan twee maanden, dan is ieder der partijen gerechtigd om de overeenkomst te ontbinden, zonder verplichting tot vergoeding van schade aan de andere partij.  
  4.     Voor zover 11teamsports ten tijde van het intreden van overmacht haar verplichtingen uit de Overeenkomst inmiddels gedeeltelijk is nagekomen, en aan dat gedeelte zelfstandige waarde toekomt, is 11teamsports gerechtigd om het nagekomen gedeelte separaat te factureren. De afnemer is alsdan gehouden deze factuur te voldoen als ware sprake van een afzonderlijke Overeenkomst.  

Artikel 11 – OVERDRACHT
 
  1.     De Afnemer kan zijn rechten en verplichtingen uit hoofde van een Overeenkomst niet overdragen aan derden, tenzij 11teamsports hiervoor voorafgaande schriftelijke toestemming heeft gegeven. De overdraagbaarheid van vorderingen van de Afnemer uit hoofde van deze overeenkomst is op grond van art. 3:83 lid 2 BW uitgesloten.  
  2.     11teamsports kan alle rechten en verplichtingen uit de Overeenkomst aan een derde partij overdragen met voorafgaande kennisgeving aan de Afnemer.  

Artikel 12 – INTELLECTUELE EIGENDOMSRECHTEN
 
  1.     De Afnemer erkent dat alle rechten van intellectuele eigendom van weergegeven informatie, mededelingen of andere uitingen met betrekking tot de Producten berusten bij 11teamsports of haar leveranciers. In het bijzonder erkent de Afnemer dat alle intellectuele eigendomsrechten, die zijn verbonden aan de franchiseformule van 11teamsports, berusten bij 11teamsports. Hieronder vallen in ieder geval de beeld- en woordmerken, handelsnamen, kleurencombinaties, slagzinnen, reclame-uitingen, Know how, teksten, domeinnamen en  internetadressen, die 11teamsports gebruikt bij de exploitatie van haar franchiseformule.  
  2.     Het is de Afnemer verboden om gebruik te maken van de in dit artikel beschreven intellectuele eigendomsrechten, of wijziging(en) daarin aan te brengen.  

Artikel 13 – TOEPASSELIJK RECHT EN GESCHILLEN
 
  1.     Op Overeenkomsten tussen 11teamsports en de Afnemer is uitsluitend Nederlands recht van toepassing, ook indien aan een verbintenis geheel of gedeeltelijk in het buitenland uitvoering wordt gegeven. De toepasselijkheid van het Weens Koopverdrag wordt uitdrukkelijk uitgesloten.  
  2.     Alle geschillen die verband houden met of voortvloeien uit een Overeenkomst worden voorgelegd aan de bevoegde rechter van de rechtbank Gelderland, locatie Zutphen.