Winkelmand
Ook iets voor jou?

Algemene Verkoopvoorwaarde

Op alle aanbiedingen, bestellingen en overeenkomsten van 11teamsports.nl, zijn deze Algemene Verkoopvoorwaarden van toepassing. Van het in deze Voorwaarden bepaalde kan slechts schriftelijk worden afgeweken, in welk geval de overige bepalingen onverkort van kracht blijven.

1. Prijzen/betalingen

 

1.1 

11teamsports.nl behoudt zich uitdrukkelijk het recht voor om de prijzen te wijzigen, in het bijzonder wanneer dat op grond van (wettelijke) voorschriften noodzakelijk is.

 

1.2

Een overeenkomst komt slechts tot stand na acceptatie van uw bestelling. 11teamsports.nl is gerechtigd bestellingen te weigeren dan wel bepaalde voorwaarden aan de levering te verbinden, tenzij uitdrukkelijk anders bepaald. Indien een bestelling niet wordt geaccepteerd, deelt 11teamsports.nl dit mee binnen drie (3) werkdagen na ontvangst van de bestelling.

 

1.3

De vermelde prijzen voor de aangeboden producten en diensten zijn in euro's, inclusief BTW en exclusief handlings- en verzendkosten, bedrukkingskosten, eventuele belastingen of andere heffingen, tenzij anders vermeld of schriftelijk overeengekomen. Over een order die €50 of meer bedraagt  wordt geen verzendkosten berekend. Voor orders onder €50 wordt €4,95 euro berekend, hier kan alleen afgeweken worden als anders wordt aangegeven op 11teamsports.nl of door een schriftelijke toezegging van 11teamsports.

 

1.4

Indien u met enige betaling in gebreke bent, is 11teamsports.nl gerechtigd (de uitvoering van) de betreffende overeenkomst en daarmee samenhangende overeenkomsten op te schorten, dan wel te ontbinden.

 

1.5

Indien de prijzen voor de aangeboden producten en diensten stijgen in de periode tussen de bestelling en de uitvoering daarvan, bent u gerechtigd de bestelling te annuleren dan wel de overeenkomst te ontbinden binnen tien (10) dagen na mededeling van de prijsverhoging door 11teamsports.nl.

 

1.6

De betaling kan geschieden via de volgende betaalmethoden: iDeal, PayPal, Mastercard, Visa, Maestro, V Pay of middels een Cadeaucard. Mocht u om welke reden dan ook niet gebruik kunnen maken van deze betaalmethoden, dan kunt u contact opnemen met de klantenservice. 11teamsports.nl is gerechtigd om te beslissen of de order alsnog wordt geaccepteerd.

2. Levering/verzending

 

2.1

Artikelen worden verzonden vanuit het centrale magazijn in Duitsland. Het streven is om de order binnen een termijn van 2-3 werkdagen af te handelen met een uitloop tot 4-5 werkdagen, mits het product op voorraad is. Voor artikelen die besteld moeten worden geldt normaliter een levertijd van 6 tot 8 werkdagen.

 

2.2

De door 11teamsports.nl opgegeven levertijden, uit artikel 2.1 zijn slechts indicatief. Overschrijding van enige leveringstermijn geeft u geen recht op schadevergoeding en evenmin het recht uw bestelling te annuleren dan wel de overeenkomst te ontbinden, tenzij de overschrijding van de leveringstermijn zodanig is dat van u redelijkerwijs niet kan worden verlangd dat u de overeenkomst in stand laat. U bent in dat geval gerechtigd de bestelling te annuleren dan wel de overeenkomst te ontbinden voor zover dat noodzakelijk is.

 

2.3

De levering van de producten geschied op de plaats en het tijdstip waarop de producten gereed zijn voor verzending aan u.

3. Retourneren

 

3.1

Het is niet toegestaan om goederen te retourneren voorzien van personalisatie, dit wil zeggen, dat schoenen/kleding voorzien van naam/nummer, initialen of clublogo niet geretourneerd kunnen worden. Mocht de bedrukking niet juist zijn uitgevoerd, dan kunt u contact opnemen met de klantenservice. 11teamsports zal de klacht beoordelen en is zelf bevoegd om de klacht te beoordelen en eventueel te aanvaarden.

 

3.2

Retourneren van een weborder kan mits goederen in originele staat zijn, binnen 14 werkdagen na ontvangst van de order. De producten mogen niet gebruikt zijn en moeten voorzien zijn van orginele kaartjes en verpakking.

 

3.3

De kosten voor de retourzending zijn voor de klant, met uitzonderingen nagelaten. Heeft u geen retourformulier aangetroffen bij uw bestelling, dan kun u contact opnemen met de klantenservice. Wanneer u een product heeft ontvangen waarvan de maat niet goed is en u een andere maat wenst te ontvangen, dan dient u hiervoor een nieuwe bestelling te plaatsen.

Retouradres weborders: 

11teamsports by 11Teamsports
T.a.v. Webshop retouren
Tweelingenlaan 33-37
7324 AP Apeldoorn

4. Eigendomsrechten

 

4.1

De eigendom van geleverde producten gaat pas over, indien u al hetgeen u op grond van enige overeenkomst aan 11teamsports.nl verschuldigd bent, heeft voldaan. Het risico ter zake van de producten gaat reeds op het moment van de aflevering op u over.

 

4.2

U dient alle intellectuele en industriële eigendomsrechten welke rusten op de door 11teamsports.nl geleverde producten geheel en onvoorwaardelijk te respecteren.

 

4.3

11teamsports.nl garandeert dat de aan u geleverde producten geen inbreuk maken op enig (ongeschreven) intellectueel en/of industrieel eigendomsrecht van derden.

5. Reclames en aansprakelijkheid

 

5.1

U heeft de verplichting om bij aflevering te controleren of de producten overeenkomen met hetgeen wat in de overeenkomst wordt vermeld. Indien dit niet het geval is, dient u 11teamsports.nl daarvan zo spoedig mogelijk en in ieder geval binnen veertien (14) werkdagen na de aflevering, althans nadat constatering redelijkerwijze mogelijk was, schriftelijk en gemotiveerd kennis te geven.

 

5.2

Indien is aangetoond dat het product niet overeenkomt met de beschrijving uit de overeenkomst, heeft 11teamsports.nl de keuze de desbetreffende producten tegen retournering daarvan te vervangen door nieuwe producten dan wel de factuurwaarde daarvan te restitueren.

 

5.3

Voor misverstaan, verminkingen, vertragingen of niet behoorlijk overkomen van bestellingen en mededelingen ten gevolge van het gebruik van internet of enig ander communicatiemiddel in het verkeer tussen u en 11teamsports.nl, dan wel tussen 11teamsports.nl en derden, voor zover betrekking hebbend op de relatie tussen u en 11teamsports.nl, is 11teamsports.nl niet aansprakelijk, tenzij en voor zover sprake mocht zijn van opzet of grove schuld van 11teamsports.nl.

 

5.4

Onverminderd de overige aan haar toekomende rechten, heeft 11teamsports.nl in geval van overmacht het recht om, naar eigen keuze, de uitvoering van uw bestelling op te schorten, dan wel de overeenkomst zonder rechterlijke tussenkomst te ontbinden, zulks door u dit schriftelijk mee te delen en zulks zonder dat 11teamsports.nl gehouden is tot enige schadevergoeding, tenzij dit in de gegeven omstandigheden naar maatstaven van redelijkheid en billijkheid onaanvaardbaar zou zijn. Onder overmacht wordt verstaan iedere tekortkoming welke niet aan 11teamsports.nl kan worden toegerekend, omdat zij niet te wijten is aan haar schuld en noch krachtens de wet, rechtshandeling of in het verkeer geldende opvattingen voor haar rekening komt.

6. Levering

 

6.1

Indien u aan 11teamsports.nl schriftelijk opgave doet van een adres, is 11teamsports.nl gerechtigd aan dat adres alle bestellingen te verzenden, tenzij u op 11teamsports.nl aangeeft gelieve de artikelen op een ander adres te ontvangen.

 

6.2

Wanneer 11teamsports.nl beslist af te wijken van de algemene voorwaarden, zal voor de verdere voortgang van het proces de algemene voorwaarden gewoon van kracht zijn.

 

6.3

Indien één of meer van de bepalingen van deze Voorwaarden of enige andere overeenkomst met 11teamsports.nl in strijd mochten zijn met enig toepasselijk rechtsvoorschrift, zal de betreffende bepaling komen te vervallen en zal deze worden vervangen door een door 11teamsports.nl vast te stellen nieuwe rechtens toelaatbare vergelijkbare bepaling.

7. Toepasselijk recht en bevoegde rechter

 

7.1

Op alle afbeeldingen op www.11teamsports.nl rusten auteursrechten. Het is dan ook verboden afbeeldingen van de site 11teamsports.nl te gebruiken zonder schriftelijke toestemming van 11teamsports.nl voor eigen doeleinden. Houder van deze auteursrechten is Sportshop Walter van den Belt / 11teamsports.

 

7.2

Op alle rechten, verplichtingen, aanbiedingen, bestellingen en overeenkomsten waarop deze Voorwaarden van toepassing zijn, alsmede op deze Voorwaarden, is uitsluitend Nederlands recht van toepassing.

 

7.3

Alle geschillen tussen partijen zullen bij uitsluiting worden voorgelegd aan de daartoe bevoegde rechter in Nederland.

8. De overeenkomst

8.1 De overeenkomst komt, onder voorbehoud van het bepaalde in lid 4, tot stand op het moment van aanvaarding door de consument van het aanbod en het voldoen aan de daarbij gestelde voorwaarden.
8.2 Indien de consument het aanbod langs elektronische weg heeft aanvaard, bevestigt de ondernemer onverwijld langs elektronische weg de ontvangst van de aanvaarding van het aanbod. Zolang de ontvangst van deze aanvaarding niet door de ondernemer is bevestigd, kan de consument de overeenkomst ontbinden.
8.3 Indien de overeenkomst elektronisch tot stand komt, treft de ondernemer passende technische en organisatorische maatregelen ter beveiliging van de elektronische overdracht van data en zorgt hij voor een veilige webomgeving. Indien de consument elektronisch kan betalen, zal de ondernemer daartoe passende veiligheidsmaatregelen in acht nemen.
8.4 De ondernemer kan zich binnen wettelijke kaders - op de hoogte stellen of de consument aan zijn betalingsverplichtingen kan voldoen, alsmede van al die feiten en factoren die van belang zijn voor een verantwoord aangaan van de overeenkomst op afstand. Indien de ondernemer op grond van dit onderzoek goede gronden heeft om de overeenkomst niet aan te gaan, is hij gerechtigd gemotiveerd een bestelling of aanvraag te weigeren of aan de uitvoering bijzondere voorwaarden te verbinden.
8.5 De ondernemer zal uiterlijk bij levering van het product, de dienst of digitale inhoud aan de consument de volgende informatie, schriftelijk of op zodanige wijze dat deze door de consument op een toegankelijke manier kan worden opgeslagen op een duurzame gegevensdrager, meesturen:
8.6 het bezoekadres van de vestiging van de ondernemer waar de consument met klachten terecht kan;
8.7 de voorwaarden waaronder en de wijze waarop de consument van het herroepingsrecht gebruik kan maken, dan wel een duidelijke melding inzake het uitgesloten zijn van het herroepingsrecht;
8.8 de informatie over garanties en bestaande service na aankoop;
8.9 de prijs met inbegrip van alle belastingen van het product, dienst of digitale inhoud; voor zover van toepassing de kosten van aflevering; en de wijze van betaling, aflevering of uitvoering van de overeenkomst op afstand;
8.10 de vereisten voor opzegging van de overeenkomst indien de overeenkomst een duur heeft van meer dan één jaar of van onbepaalde duur is;
8.11 indien de consument een herroepingsrecht heeft, het modelformulier voor herroeping.
1. In geval van een duurtransactie is de bepaling in het vorige lid slechts van toepassing op de eerste levering.

9 - Herroepingsrecht

Bij producten:
9.11 De consument kan een overeenkomst met betrekking tot de aankoop van een product gedurende een bedenktijd van minimaal 14 dagen zonder opgave van redenen ontbinden. 11teamsports.nl mag de consument vragen naar de reden van herroeping, maar deze niet tot opgave van zijn reden(en) verplichten.
9.12 De in lid 1 genoemde bedenktijd gaat in op de dag nadat de consument, of een vooraf door de consument aangewezen derde, die niet de vervoerder is, het product heeft ontvangen, of:
9.13 als de consument in eenzelfde bestelling meerdere producten heeft besteld: de dag waarop de consument, of een door hem aangewezen derde, het laatste product heeft ontvangen. 11teamsports.nl mag, mits de consument hier voorafgaand aan het bestelproces op duidelijke wijze over is geïnformeerd, een bestelling van meerdere producten met een verschillende levertijd weigeren.
9.14 als de levering van een product bestaat uit verschillende zendingen of onderdelen: de dag waarop de consument, of een door hem aangewezen derde, de laatste zending of het laatste onderdeel heeft ontvangen;
9.15 bij overeenkomsten voor regelmatige levering van producten gedurende een bepaalde periode: de dag waarop de consument, of een door hem aangewezen derde, het eerste product heeft ontvangen.
Bij diensten en digitale inhoud die niet op een materiële drager is geleverd:
9.21 De consument kan een dienstenovereenkomst en een overeenkomst voor levering van digitale inhoud die niet op een materiële drager is geleverd gedurende minimaal 14 dagen zonder opgave van redenen ontbinden. 11teamsports.nl mag de consument vragen naar de reden van herroeping, maar deze niet tot opgave van zijn reden(en) verplichten.
9.22 De in lid 3 genoemde bedenktijd gaat in op de dag die volgt op het sluiten van de overeenkomst.
Verlengde bedenktijd voor producten, diensten en digitale inhoud die niet op een materiële drager is geleverd bij niet informeren over herroepingsrecht:
9.31 Indien de ondernemer de consument de wettelijk verplichte informatie over het herroepingsrecht of het modelformulier voor herroeping niet heeft verstrekt, loopt de bedenktijd af twaalf maanden na het einde van de oorspronkelijke, overeenkomstig de vorige leden van dit artikel vastgestelde bedenktijd.
9.32 Indien de ondernemer de in het voorgaande lid bedoelde informatie aan de consument heeft verstrekt binnen twaalf maanden na de ingangsdatum van de oorspronkelijke bedenktijd, verstrijkt de bedenktijd 14 dagen na de dag waarop de consument die informatie heeft ontvangen.

10 - Verplichtingen van de consument tijdens de bedenktijd

10.1 Tijdens de bedenktijd zal de consument zorgvuldig omgaan met het product en de verpakking. Hij zal het product slechts uitpakken of gebruiken in de mate die nodig is om de aard, de kenmerken en de werking van het product vast te stellen. Het uitgangspunt hierbij is dat de consument het product slechts mag hanteren en inspecteren zoals hij dat in een winkel zou mogen doen.
10.2 De consument is alleen aansprakelijk voor waardevermindering van het product die het gevolg is van een manier van omgaan met het product die verder gaat dan toegestaan in lid 1.
10.3 De consument is niet aansprakelijk voor waardevermindering van het product als de ondernemer hem niet voor of bij het sluiten van de overeenkomst alle wettelijk verplichte informatie over het herroepingsrecht heeft verstrekt.

11 - Uitoefening van het herroepingsrecht door de consument en kosten daarvan

11.1 Als de consument gebruik maakt van zijn herroepingsrecht, meldt hij dit binnen de bedenktermijn door middel van het modelformulier voor herroeping of op andere ondubbelzinnige wijze aan de ondernemer.
11.2 Zo snel mogelijk, maar binnen 14 dagen vanaf de dag volgend op de in lid 1 bedoelde melding, zendt de consument het product terug, of overhandigt hij dit aan (een gemachtigde van) de ondernemer. Dit hoeft niet als de ondernemer heeft aangeboden het product zelf af te halen. De consument heeft de terugzendtermijn in elk geval in acht genomen als hij het product terugzendt voordat de bedenktijd is verstreken.
11.3 De consument zendt het product terug met alle geleverde toebehoren, indien redelijkerwijs mogelijk in originele staat en verpakking, en conform de door de ondernemer verstrekte redelijke en duidelijke instructies.
11.4 Het risico en de bewijslast voor de juiste en tijdige uitoefening van het herroepingsrecht ligt bij de consument.
11.5 De consument draagt de rechtstreekse kosten van het terugzenden van het product. Als de ondernemer niet heeft gemeld dat de consument deze kosten moet dragen of als de ondernemer aangeeft de kosten zelf te dragen, hoeft de consument de kosten voor terugzending niet te dragen.
11.6 Indien de consument herroept na eerst uitdrukkelijk te hebben verzocht dat de verrichting van de dienst of de levering van gas, water of elektriciteit die niet gereed voor verkoop zijn gemaakt in een beperkt volume of bepaalde hoeveelheid aanvangt tijdens de bedenktijd, is de consument de ondernemer een bedrag verschuldigd dat evenredig is aan dat gedeelte van de verbintenis dat door de ondernemer is nagekomen op het moment van herroeping, vergeleken met de volledige nakoming van de verbintenis.
11.7 De consument draagt geen kosten voor de uitvoering van diensten of de levering van water, gas of elektriciteit, die niet gereed voor verkoop zijn gemaakt in een beperkt volume of hoeveelheid, of tot levering van stadsverwarming, indien:
11.8 de ondernemer de consument de wettelijk verplichte informatie over het herroepingsrecht, de kostenvergoeding bij herroeping of het modelformulier voor herroeping niet heeft verstrekt, of;
11.9 de consument niet uitdrukkelijk om de aanvang van de uitvoering van de dienst of levering van gas, water, elektriciteit of stadsverwarming tijdens de bedenktijd heeft verzocht.
11.9.1  De consument draagt geen kosten voor de volledige of gedeeltelijke levering van niet op een materiële drager geleverde digitale inhoud, indien:
11.9.2  hij voorafgaand aan de levering ervan niet uitdrukkelijk heeft ingestemd met het beginnen van de nakoming van de overeenkomst voor het einde van de bedenktijd;
11.9.3  hij niet heeft erkend zijn herroepingsrecht te verliezen bij het verlenen van zijn toestemming; of
11.9.4  de ondernemer heeft nagelaten deze verklaring van de consument te bevestigen.
    11.9.4.1  Als de consument gebruik maakt van zijn herroepingsrecht, worden alle aanvullende overeenkomsten van rechtswege ontbonden.

12 - Verplichtingen van de ondernemer bij herroeping

12.1 Als de ondernemer de melding van herroeping door de consument op elektronische wijze mogelijk maakt, stuurt hij na ontvangst van deze melding onverwijld een ontvangstbevestiging.
12.2 De ondernemer vergoedt alle betalingen van de consument, inclusief eventuele leveringskosten door de ondernemer in rekening gebracht voor het geretourneerde product, onverwijld doch binnen 14 dagen volgend op de dag waarop de consument hem de herroeping meldt. Tenzij de ondernemer aanbiedt het product zelf af te halen, mag hij wachten met terugbetalen tot hij het product heeft ontvangen of tot de consument aantoont dat hij het product heeft teruggezonden, naar gelang welk tijdstip eerder valt.
12.3 De ondernemer gebruikt voor terugbetaling hetzelfde betaalmiddel dat de consument heeft gebruikt, tenzij de consument instemt met een andere methode. De terugbetaling is kosteloos voor de consument.
12.4 Als de consument heeft gekozen voor een duurdere methode van levering dan de goedkoopste standaardlevering, hoeft de ondernemer de bijkomende kosten voor de duurdere methode niet terug te betalen.


Artikel 13 - Uitsluiting herroepingsrecht

De ondernemer kan de navolgende producten en diensten uitsluiten van het herroepingsrecht, maar alleen als de ondernemer dit duidelijk bij het aanbod, althans tijdig voor het sluiten van de overeenkomst, heeft vermeld:
13.1 Producten of diensten waarvan de prijs gebonden is aan schommelingen op de financiële markt waarop de ondernemer geen invloed heeft en die zich binnen de herroepingstermijn kunnen voordoen;
13.2 Overeenkomsten die gesloten zijn tijdens een openbare veiling. Onder een openbare veiling wordt verstaan een verkoopmethode waarbij producten, digitale inhoud en/of diensten door de ondernemer worden aangeboden aan de consument die persoonlijk aanwezig is of de mogelijkheid krijgt persoonlijk aanwezig te zijn op de veiling, onder leiding van een veilingmeester, en waarbij de succesvolle bieder verplicht is de producten, digitale inhoud en/of diensten af te nemen;
13.3 Dienstenovereenkomsten, na volledige uitvoering van de dienst, maar alleen als:
13.4 de uitvoering is begonnen met uitdrukkelijke voorafgaande instemming van de consument; en
13.5 de consument heeft verklaard dat hij zijn herroepingsrecht verliest zodra de ondernemer de overeenkomst volledig heeft uitgevoerd; 
13.5.1  Pakketreizen als bedoeld in artikel 7:500 BW en overeenkomsten van personenvervoer;
13.5.2 Dienstenovereenkomsten voor terbeschikkingstelling van accommodatie, als in de overeenkomst een bepaalde datum of periode van uitvoering is voorzien en anders dan voor woondoeleinden, goederenvervoer, autoverhuurdiensten en catering;
13.5.3 Overeenkomsten met betrekking tot vrijetijdsbesteding, als in de overeenkomst een bepaalde datum of periode van uitvoering daarvan is voorzien;
13.5.4 Volgens specificaties van de consument vervaardigde producten, die niet geprefabriceerd zijn en die worden vervaardigd op basis van een individuele keuze of beslissing van de consument, of die duidelijk voor een specifieke persoon bestemd zijn;
13.5.5 Producten die snel bederven of een beperkte houdbaarheid hebben;
13.5.6 Verzegelde producten die om redenen van gezondheidsbescherming of hygiëne niet geschikt zijn om te worden teruggezonden en waarvan de verzegeling na levering is verbroken;
13.5.7 Producten die na levering door hun aard onherroepelijk vermengd zijn met andere producten;
13.5.8 Alcoholische dranken waarvan de prijs is overeengekomen bij het sluiten van de overeenkomst, maar waarvan de levering slechts kan plaatsvinden na 30 dagen, en waarvan de werkelijke waarde afhankelijk is van schommelingen van de markt waarop de ondernemer geen invloed heeft;
13.5.9 Verzegelde audio-, video-opnamen en computerprogrammatuur, waarvan de verzegeling na levering is verbroken;
13.5.10 Kranten, tijdschriften of magazines, met uitzondering van abonnementen hierop;
13.5.11 De levering van digitale inhoud anders dan op een materiële drager, maar alleen als:
13.5.12 de uitvoering is begonnen met uitdrukkelijke voorafgaande instemming van de consument; en
13.5.13 de consument heeft verklaard dat hij hiermee zijn herroepingsrecht verliest